Sergi maglumatlaryna çakylyk

Habarlar

Sergi maglumatlaryna çakylyk

Gadyrly müşderi: Salam!Biziň kompaniýamyza beren goldawyňyz we ynamyňyz üçin sag boluň.Siz bilen has gowy aragatnaşyk gurmak, iň täze pudak maglumatlary paýlaşmak we has köp iş mümkinçiliklerini öwrenmek üçin sizi Şanhaýda geçiriljek IWF halkara fitnes sergisine gatnaşmaga tüýs ýürekden çagyrýarys.

Sergi 2023-nji ýylyň 24-nji iýunyndan 26-njy iýun aralygynda Şanhaý Täze Halkara Sergi Merkezinde 30,000 inedördül metr meýdanda uly dabara bilen geçiriler.Şol döwürde öňdebaryjy fitnes enjamlary, saglygy goraýyş önümleri, sport önümleri we dünýäniň dürli künjeklerinden saglyk we sport baradaky iň täze tehnologiýalar, teoriýalar we önümler birin-birin açylar.Sergi, soňky önümlerini we çözgütlerini görkezjek pudakdaky köp sanly öňdebaryjy kompaniýany ýygnar.Islegleriňizi kanagatlandyrmak we işewürligiň bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak üçin pudakdaky iň täze tehnologiki täzelikleri başdan geçirmäge we öwrenmäge mümkinçilik alarsyňyz.

Şeýle hem sergi, global fitnes we sport pudagynda möhüm adamlary ýygnap, aragatnaşyk we hyzmatdaşlyk üçin ajaýyp ýer döreder.Senagat tendensiýalary barada düşünip, ösüp barýan bazarlary we işewürlik mümkinçiliklerini öwrenip, pudak ýolbaşçylary we deň-duşlary bilen aragatnaşyk saklap, bu sergä gatnaşmaga çagyrýarys.Bu serginiň size giň giňişlik we işewürligi ösdürmek üçin çäksiz mümkinçilikler berjekdigine ynanýarys.Sergä gatnaşmak isleseňiz, şu e-poçta jogap bermegiňizi ýa-da müşderi hyzmat gullugynyň işgärlerine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, biz stend bellige alarys we size has giňişleýin maglumat we jikme-jiklikler bereris.

Otagymyza baryp görmäge we toparymyz bilen şahsy habarlaşmaga tüýs ýürekden çagyrýarys.Biz siziň bilen täze işewürlik mümkinçiliklerini öwrenmäge we gatnaşyklarymyzy has-da berkitmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da has giňişleýin maglumat gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Sergi size seýrek işewürlik mümkinçilikleri döreder we gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Sag boluň!Hormatlamak bilen, salam!


Iş wagty: Iýun-19-2023