Dumbbells & Racks
Mugt agramlar
Kategoriýalar
Önümçilik

Önümçilik

Zawodymyzda CNC maşyn gurallary, kebşirleýji robotlar, awtomatlaşdyrylan gurnama liniýalary, wulkanizasiýa önümçilik liniýalary we ş.m. ýaly ösen önümçilik enjamlary we önümçilik tehnologiýasy bar. Bu enjamlar we amallar önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp, adam ýalňyşlygyny azaldyp, önümiň yzygiderliligini we durnuklylygyny üpjün edip biler.

Innowasiýa

Innowasiýa

Tehnologiki innowasiýalarda, gözleglerde we ösüşde güýçli güýjümiz bar.Toparymyz önüm dizaýnynda we gözlegde we ösüşde baý tejribä eýedir we fitnes pudagynyň soňky ösüş tendensiýalaryna üns bermegini dowam etdirýär.Üznüksiz gözleg we täze tehnologiýalary we önümleri ösdürmek arkaly bazaryň üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyryp we bäsdeşlik artykmaçlygyny saklap bilersiňiz diýip umyt edýäris.

Hil

Hil

Zawodymyz hil gözegçiligine we önüm synagyna üns berýär.Çig mal saýlamakdan önümçilik prosesine çenli ähli baglanyşygy berk gözegçilikde saklamak üçin toplumlaýyn hil dolandyryş ulgamyny dörediň.Şol bir wagtyň özünde, önümleriň milli we senagat standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek we müşderilere ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin öňdebaryjy synag enjamlary we tehnologiýasy bar.

Akylly

Akylly

Zawodymyz önümçiligiň netijeliligini we dolandyryş derejesini ýokarlandyrmak üçin akylly önümçilik we sanly tehnologiýany işjeň ulanýar.Awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalary, “Internet of Things” tehnologiýasy, uly maglumatlary derňemek we ş.m. önümçilik prosesiniň akyl-paýhasyna, sanlaşdyrylmagyna we maglumatlaşdyrylmagyna düşünýär we çeşmelerden peýdalanmagyň netijeliligini we önümiň hilini ýokarlandyrýar.

ESG

ESG

Daşky gurşawy goramaga we durnukly ösüşe uly ähmiýet berýäris we daşky gurşawa täsiri we serişdeleri sarp etmegi azaltmagy maksat edinýäris.Energiýa tygşytlaýjy enjamlary ornaşdyrmak, galyndylary gaýtadan işlemek we täzelenip bilýän materiallary ulanmak bilen daşky gurşawa ýaramaz täsirini azaldyp, daşky gurşawy goramaga has köp üns berýän müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin durnukly ösüş talaplaryna laýyk gelýän önümleri hödürläp bileris.

BPFITNESS hakda

hakda
BPFITNESS

Nantong Baopeng Fitness Equipment Technology Co., Ltd. esasan dambbell, barbell, çäýnek jaňlary we goşmaça önümleri gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýar.Elmydama “daşky gurşawy goramak, ussatlyk, gözellik we amatlylyk” önümiň kalbynyň iň soňky gözlegi hökmünde kabul edýäris.

Baopeng-de akylly dambbellleriň, uniwersal dambbellleriň, barbellleriň, çäýnek jaňlarynyň we esbaplarynyň doly we gabat gelýän akylly önümçilik liniýalary bar.Baopeng, 600-den gowrak işgäri bolan adam resurslaryny, önüm gözlegleri we ösüş, gözegçilik we synag, bazar işi we beýleki bölümleri döretdi.50yllyk önümçilik kuwwaty 50,000 tonnadan gowrak we ýyllyk önüm bahasy 500 million ýuandan gowrak bolan Baopeng, 70-den gowrak amaly we daşky patentleri we innowasiýa oýlap tapyşlary bar.

Doly gör
20 ýyllar

tejribe

  • 1-nji setir hakda
  • 2-nji setir hakda
  • 3-nji setir hakda
  • 4-nji setir hakda
  • 5-nji setir hakda
  • 6-njy setir hakda
  • 7-nji setir hakda

Baopeng

Fitnes we öý sport zalyňyzy bir derejä çykaryň

Biziň çözgütlerimiz

Fitnes enjamlaryny saýlamak we özleşdirmek: Müşderiniň isleglerine we fitnes maksatlaryna, şol sanda aerob enjamlary, güýç enjamlary, çeýeligi öwretmek enjamlary we ş.m. degişli fitnes enjamlaryny saýlamak we özleşdirmek çözgütleri bilen üpjün ediň.

Üstünlik

Dürli görnüşli saýlawlar: Fitnes enjamlary pudagy, dürli toparlaryň fitnes zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin aerob enjamlary, güýç enjamlary, çeýeligi öwretmek enjamlary we ş.m. ýaly dürli önüm saýlamalaryny üpjün edýär.

Düşündiriş

Giň we dürli görnüşli görnüşleri hödürleýär

Giň we dürli görnüşli görnüşleri hödürleýär.

Standardokary standart

Ulanyjylaryň rahatlyk bilen ulanyp biljekdigini üpjün etmek üçin önümçilik prosesinde ýokary standart materiallar we prosesler ulanylýar.

Giň we dürli görnüşli görnüşleri hödürleýär
Standardokary standart

Has köp programma suratlar görkezýär

blog

iň soňky habarlar

Süýşmeýän TPU dambbellleri bilen türgenleşikleriňizi güýçlendiriň: Howpsuzlygyň we güýjüň ajaýyp garyndysy

Süýşmeýän T bilen türgenleşikleriňizi güýçlendiriň ...

Gör
Iň ýokary tutma we çydamlylyk: Süýşmeýän agramly Chrome Polat Dumbbell

Iň ýokary tutma we çydamlylyk: Sl däl ...

Gör
Önümlerimiz hakda.

Önümlerimiz hakda.

Gör
Sergi maglumatlaryna çakylyk

Sergi maglumatlaryna çakylyk

Gör
Resmi web sahypasy onlaýn

Resmi web sahypasy onlaýn

Gör
Doly gör

hyzmatdaş

Hyzmatdaş hyzmatdaş

HYZMATDAŞ-HYZMATDAŞ-16
HYZMATDAŞ-HYZMATDAŞ-22
HYZMATDAŞ-HYZMATDAŞ-32
HYZMATDAŞ-HYZMATDAŞ-42
Hyzmatdaşlyk-Hyzmatdaş-52
HYZMATDAŞ-HYZMATDAŞ-61
HYZMATDAŞ-HYZMATDAŞ-71
HYZMATDAŞ-HYZMATDAŞ-81
HYZMATDAŞ-HYZMATDAŞ-91
HYZMATDAŞ-HYZMATDAŞ-101
HYZMATDAŞ-HYZMATDAŞ-111
HYZMATDAŞ-HYZMATDAŞ-121
HYZMATDAŞ-HYZMATDAŞ-131
HYZMATDAŞ-HYZMATDAŞ-141