asdas

Kompaniýa habarlary

 • Baopeng Fitness 2023 Yearylyň ahyry

  Baopeng Fitness 2023 Yearylyň ahyry

  Hormatly kärdeşlerim, 2023-nji ýylda güýçli bazar bäsleşiginiň öňünde Baopeng Fitness ähli işgärleriň bilelikdäki tagallalary we ýadawsyz tagallalary bilen garaşylýandan has ýokary netijeleri gazandy.Sansyz günler we gijeler agyr zähmet biziň üçin täze ädim ätdi ...
  Koprak oka
 • Jiangsu, Rudong şäherinde fitnes enjamlary pudagynyň ösüş ýagdaýy

  Jiangsu, Rudong şäherinde fitnes enjamlary pudagynyň ösüş ýagdaýy

  Jiangsu welaýatynyň Rudong, Hytaýyň fitnes enjamlary pudagynyň möhüm sebitlerinden biri we köp sanly fitnes enjamlary kompaniýalary we önümçilik toparlary bar.Senagatyň gerimi bolsa yzygiderli giňelýär.Degişli maglumatlara görä, fitnesiň sany we çykyş bahasy e ...
  Koprak oka
 • Baopeng Fitness: Durnukly bedenterbiýe enjamlarynda we jogapkärli amallarda öňdebaryjy

  Baopeng Fitness: Durnukly bedenterbiýe enjamlarynda we jogapkärli amallarda öňdebaryjy

  Baopeng Fitness, fitnes enjamlary pudagynda öňdebaryjy kompaniýa bolup, durnukly amallar üçin abraý gazandy we bazarda meşhurlyk gazandy.Daşky gurşawy, jemgyýetçilik jogapkärçiligini we oňat bilelikdäki dolandyryşy esasy awtobuslarymyza birleşdirmek üçin işjeň çäreleri görýäris ...
  Koprak oka
 • Artykmaç garaşylýan zatlar: Baopeng Fitness hemmetaraplaýyn goldaw we ajaýyp müşderi hyzmatyny üpjün edýär

  Artykmaç garaşylýan zatlar: Baopeng Fitness hemmetaraplaýyn goldaw we ajaýyp müşderi hyzmatyny üpjün edýär

  Her bir müşderi üçin ajaýyp hyzmat tejribesini üpjün etmek Bowen Fitness üçin tabşyryk talabydyr.Aýry-aýry sarp ediji ýa-da täjirçilik guramasy bolsun, her bir müşderiniň zerurlygynyň üýtgeşikdigine düşünýäris.Şol sebäpli synagymyzy bagyşlaýarys ...
  Koprak oka
 • Ajaýyplygy yzarlamak: Baopeng Fitnesiň innowasiýa we ýokary hilli fitnes enjamlarynyň syýahaty

  Ajaýyplygy yzarlamak: Baopeng Fitnesiň innowasiýa we ýokary hilli fitnes enjamlarynyň syýahaty

  Baopeng Fitness, innowasiýasy, ygtybarlylygy we ýokary önümleri bilen bu pudakda tanalýan ýokary hilli fitnes enjamlarynyň dizaýnyna we işlenip düzülmegine we öndürilmegine bagyşlanan kompaniýa.2009-njy ýylda döredilen gününden başlap, ilki kiçi ammarda başlandy.At ...
  Koprak oka
 • Fitnesi güýçlendirmek: Baopeng Fitness innowasiýa, hil we durnuklylyga ygrarly. ”

  Fitnesi güýçlendirmek: Baopeng Fitness innowasiýa, hil we durnuklylyga ygrarly. ”

  Baopeng Fitness-de tejribeli inersenerlerden we dizaýnerlerden ybarat hünärli R&D topary bar.Toparymyz, pudakdaky we önümlerimizdäki soňky tendensiýalar we tehnologiki ösüşler bilen tanyşýar we täzelikleriň çäklerini yzygiderli öňe sürýär.Biz ileri tutýarys ...
  Koprak oka
 • Baopeng Fitness ýokary hilli fitnes enjamlaryna we ajaýyp müşderi hyzmatyna ygrarly

  Baopeng Fitness ýokary hilli fitnes enjamlaryna we ajaýyp müşderi hyzmatyna ygrarly

  Fitnes enjamlaryny öňdebaryjy öndüriji hökmünde Baopeng Fitness size ajaýyp fitnes tejribesi bilen üpjün etmek üçin ýokary hilli, aýratynlyklara baý fitnes enjamlaryny dizaýn etmegi we öndürmegi maksat edinýär.Toparymyz elmydama üstünligimiziň möhüm sütüni boldy.Bu ...
  Koprak oka
 • Önümlerimiz hakda.

  Önümlerimiz hakda.

  Baopeng Fitness enjamlary ýokary hilli, moda we akylly fitnes enjamlaryny ösdürmegi, tehnologiýany yzygiderli täzeläp, bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin önümleri kämilleşdirmegi maksat edinýär.Häzirki wagtda kompaniýa ýokary hilli bedenterbiýe enjamlaryny, şol sanda güýç taýýarlygy ...
  Koprak oka
 • Resmi web sahypasy onlaýn

  Resmi web sahypasy onlaýn

  Müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin “Baopeng” fitness enjamlarynyň resmi web sahypasy açyldy.Mundan beýläk islendik wagt onlaýn web sahypamyza girip, iň täze fitnes enjamlarymyza göz aýlap, hünärmenler toparymyz bilen habarlaşyp we iň soňky önüm maslahatymyzy alyp bilersiňiz.Näme ...
  Koprak oka