asdas

Habarlar

Baopeng Fitness: Durnukly bedenterbiýe enjamlarynda we jogapkärli amallarda öňdebaryjy

Baopeng Fitness, fitnes enjamlary pudagynda öňdebaryjy kompaniýa bolup, durnukly amallar üçin abraý gazandy we bazarda meşhurlyk gazandy.Daşky gurşawy, jemgyýetçilik jogapkärçiligini we oňat bilelikdäki dolandyryşy esasy işimize we karar beriş amallarymyza birleşdirmek üçin işjeň çäreleri görýäris we ESG ýörelgelerini ulanyp durnukly ösüşiň durmuşa geçirilmegine itergi berýäris.

Ilki bilen daşky gurşawy goramak nukdaýnazaryndan Baopeng Fitness tebigy baýlyklary sarp etmegimizi we daşky gurşawa ýetirýän täsiri azaltmagy maksat edinýär.Önüm öndürmek prosesimiziň daşky gurşaw ülňülerine laýyk gelmegini we energiýa we çeşmeleriň tygşytly ulanylmagyny üpjün etmek üçin ekologiýa taýdan arassa materiallary we önümçilik amallaryny ulanýarys.Şeýle hem önümiň ýaşaýyş siklinde ýaşyl we dowamly sikl gazanmak maksady bilen önümlerimiziň energiýa sarp edilişini we uglerod zyňyndylaryny azaltmak üçin innowasion tehnologiýalara maýa goýmagy we ösdürmegi dowam etdirýäris.

Ikinjiden, sosial jogapkärçiligiň ýerine ýetirilmegine ünsi jemleýäris.Baopeng Fitness, sosial taýdan gowşak toparlaryň abadançylygyna we ösüşine ünsi jemläp, durmuş üpjünçiligine işjeň gatnaşýar.Maliýe sadakalary, meýletin hyzmatlar we bilim goldawy arkaly jemgyýete we jemgyýete gaýtaryp berýäris.Şol bir wagtyň özünde, howpsuz we sagdyn iş gurşawyny üpjün etmek, işgärleriň taýýarlygyny we şahsy ösüşini nygtamak, işgärleriň hal-ýagdaýyna we hukuklaryna üns bermek we sazlaşykly zähmet gatnaşyklaryny gurmak üçin borçlanýarys.

Netijede, oňat bilelikdäki dolandyryş durnukly ösüşimiziň esasydyr.Baopeng Fitness bütewilik, aç-açanlyk we berjaý etmek ýörelgelerine eýerýär we içerki gözegçilik we dolandyryş mehanizmini döredýär.Amallarymyzyň aç-açanlygyny we berjaý edilmegini üpjün etmek üçin kanunlary we düzgünleri berk berjaý edýäris.Diňe giňişleýin daşky gurşaw, durmuş we dolandyryş pikirleri bilen uzak möhletli üstünlik gazanyp we geljekde durnukly ösüşe goşant goşup biljekdigimize ynanýarys.


Iş wagty: Noýabr-07-2023