Önümlerimiz hakda.

Habarlar

Önümlerimiz hakda.

Baopeng Fitness enjamlary ýokary hilli, moda we akylly fitnes enjamlaryny ösdürmegi, tehnologiýany yzygiderli täzeläp, bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin önümleri kämilleşdirmegi maksat edinýär.Häzirki wagtda kompaniýa güýç taýýarlaýyş enjamlary, aerobika tälim seriýasy enjamlary, ýoga okuw seriýasy enjamlary we ş.m. ýaly ýokary hilli fitnes enjamlarynyň bir toparyny döretdi.

Güýç taýýarlaýyş enjamlarynda, dambbelller we barbelller iki esasy esasy enjamdyr.Kompaniýanyň dambbellleri we barbellleri ýokary hilli polatdan ýasalýar we üstü posuň öňüni almak we aşaga garşylygy aýratynlyklary bolan ýokary temperatura boýag bilen bejerilýär.Önümiň agramy, ululygy we görnüşi, dürli derejedäki tälimçileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp, agram balansyny we takyklygyny üpjün etmek üçin berk dizaýn we synagdan geçdi.Mundan başga-da, müşderi has köp saýlawy üpjün etmek üçin müşderileriň isleglerine we býudjetine görä düzülip bilinjek, müşderiler bilen duşuşmak üçin skameýkaly metbugat, vakuum sorujy we ş.m. ýaly birnäçe goldaw enjamyny işe girizdi. 'dürli güýç taýýarlygy zerurlyklary.Aerob okuw enjamlary seriýasynda.

Bu enjamlar iň täze kinematikanyň dizaýnyny kabul edýär we dürli sahnalara we zerurlyklara görä dürli çözgütleri üpjün edip biler.Mundan başga-da, enjamda iň oňat maşk effektini gazanmak üçin müşderileriň maşk endiklerine we fiziki şertlerine görä akyl bilen kesgitläp we sazlap boljak köp sanly akylly funksiýa bar.Mundan başga-da, kompaniýa bedeniň çeýeligini ýokarlandyrmaga we dem almagy kadalaşdyryp bilýän we güýç öwretmekde gowy kömek edýän ýoga toplary, ýoga mata, ýoga ýüpleri we ş.m. ýaly birnäçe ýoga okuw enjamlaryny işe girizdi.

Netijede, kompaniýa müşderilere ýokary hilli deslapky satuw, satuw we satuwdan soňky hyzmatlary bermäge hem üns berýär.Önümi saýlamak prosesinde, kompaniýa müşderilere giňişleýin enjam maglumatlary we görkezmeleri berýär, olara laýyk enjamlary çalt tapmaga kömek edýär.Ulanylanda, kompaniýa müşderileriň dogry we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin jikme-jik önüm görkezmeleri we amaly görkezmeler berýär.Önümi ulanmakda haýsydyr bir kynçylyk ýüze çyksa, kompaniýa öz wagtynda tehniki goldaw we satuwdan soňky hyzmaty hem berýär, ulanyş wagtynda müşderilere iň ýokary kömegi we goldawy alýar.Gysgaça aýtsak, fitnes enjamlary kompaniýalary tarapyndan hödürlenýän önümler we hyzmatlar diňe bir enjam däl, eýsem sagdyn durmuş ýörelgesidir.Kompaniýa, müşderilere has köp dürli saýlawlar we giňişleýin hyzmatlar bermäge, sagdyn durmuş endiklerini döretmäge we sagdyn fiziki we akyl ýagdaýyna ýetmäge kömek etmegi maksat edinýär.


Iş wagty: Iýun-19-2023